O projekte

Sociálna inklúzia marginalizovaných skupín obyvateľstva z radov znevýhodnených osôb

V zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zák. 112/2018 Z.z.“) sa náš podnik považuje za integračný sociálny podnik. Je to verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb.

Cieľom spoločnosti AGRO SOCIÁLNY PODNIK s.r.o. je najmä zamestnávanie osôb, ktoré spadajú do radov znevýhodnených ako napr. osoby, ktoré sú dlhodobo nezamestnané, dosiahli nižšie ako stredné odborné vzdelanie, žijú ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej starostlivosť alebo sa starajú aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky, zdravotne znevýhodnené osoby či zraniteľné osoby.

AGRO SOCIÁLNY PODNIK s.r.o. použije 100% zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom spoločnosti.

Spoločnosť AGRO sociálny podnik bol prizvaný k pracovnej skupine, ktorá sa zaoberá sociálnym poľnohospodárstvom na Slovensku na pracovnú návštevu Nórska.

Tematické prezentácie k pracovnej návšteve:
https://drive.google.com/file/d/1YR1hqiAIKBSdLWLll_o07Jp1kRMkAqGD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CRmlhA86gPRUsgHkaP7gg2Bou7Juj_3t/view?usp=sharing

Pre koho sú určené naše služby?

  • Vinohradnícke a vinárske spoločnosti
  • Pestovatelia ovocia a zeleniny
  • Mestá, obce, VUC
  • Stavebné spoločnosti

 

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu?

Mám záujem o službyPotrebujem prácu